LPEU/2022/620 COM(2022)454 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o horizontálnych požiadavkách kybernetickej bezpečnosti pre produkty s digitálnymi prvkami a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)454
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Gestor: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom využitia skráteného pripomienkového konania podľa čl. 10 ods. 8 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky je pokročilé štádium prípravy pozície Rady EÚ k danému legislatívnemu návrhu vyžadujúce čo najrýchlejšie schválenie pozície Slovenskej republiky.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/620
Dátum začiatku MPK: 29.11.2023
Dátum konca MPK: 05.12.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.10.2022
Ukončenie štádia: 24.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.10.2022
Ukončenie štádia: 25.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2023
Ukončenie štádia: 06.12.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)