LPEU/2022/612 *C(2022)7418 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom Európska iniciatíva občanov za vegánske jedlo podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2022)7418
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Gestorstvo k jednotlivým iniciatívam v rámci EIO je postačujúce určiť výlučne vo vzťahu k Úradu vlády SR v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Na vnútroštátnej úrovni sa jednotlivé EIO neposudzujú z obsahového hľadiska.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/612

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia: 25.10.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia: 25.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia: 25.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)