LPEU/2022/513 COM(2022)448 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/109, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii, pokiaľ ide o sardelu európsku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)448
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/513

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.09.2022
Ukončenie štádia: 09.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.09.2022
Ukončenie štádia: 19.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)