LPEU/2022/394 JOIN(2022)28 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Smerovanie k udržateľnej modrej planéte – spoločné oznámenie o programe EÚ pre medzinárodnú sprá...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2022)28
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/394
Dátum ukončenia procesu: 01.02.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.06.2022
Ukončenie štádia: 07.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.07.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.07.2022
Ukončenie štádia: 01.02.2023