LPEU/2022/273 COM(2022)222 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 201...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)222
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Riadne predbežné stanovisko bude slúžiť ako základná pozícia SR na aktuálne prebiehajúcich rokovaniach o danom návrhu na všetkých pracovných úrovniach Rady EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/273
Dátum začiatku MPK: 21.09.2022
Dátum konca MPK: 27.09.2022
Dátum ukončenia procesu: 09.12.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 02.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.09.2022
Ukončenie štádia: 21.09.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.09.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 09.12.2022