LPEU/2022/183 COM(2022)144 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 305/2011

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)144
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/183
Dátum začiatku MPK: 26.08.2022
Dátum konca MPK: 12.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 18.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.05.2022
Ukončenie štádia: 19.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 25.08.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.08.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)