LPEU/2021/89 COM(2021)59 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výsledkoch pilotných štúdií vykonaných členskými štátmi o štatistike o preprave osôb po vnútrozemských vodných cestách podľa článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/974

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)59
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/89

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.02.2021
Ukončenie štádia: 12.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.02.2021
Ukončenie štádia: 15.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)