LPEU/2021/847 COM(2021)565 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa stanovujú pravidlá na zabránenie zneužívaniu schránkových subjektov na daňové účely a mení smernica 2011/16/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)565
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátený termín MPK z dôvodu pokročilých rokovaní v Rade EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/847
Dátum začiatku MPK: 31.03.2022
Dátum konca MPK: 06.04.2022
Dátum ukončenia procesu: 12.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 09.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.02.2022
Ukončenie štádia: 11.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.02.2022
Ukončenie štádia: 31.03.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 07.04.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.04.2022
Ukončenie štádia: 12.05.2022