LPEU/2021/755 COM(2021)727 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o zvýšenie transparentnosti údajov o trhu, odstránenie prekážok vzniku konsolidovaného informačného systé...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)727
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu už prebiehajúcich diskusií na úrovni Rady EÚ je potrebné mať čím skôr prijatú národnú pozíciu k predmetnému návrhu.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/755
Dátum začiatku MPK: 04.03.2022
Dátum konca MPK: 10.03.2022
Dátum ukončenia procesu: 25.04.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 24.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.01.2022
Ukončenie štádia: 26.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.01.2022
Ukončenie štádia: 04.03.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.03.2022
Ukončenie štádia: 11.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.03.2022
Ukončenie štádia: 25.04.2022