LPEU/2021/487 COM(2021)408 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o preskúmaní a aktualizácii tretieho realizačného plánu Európskej únie v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)408
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/487
Dátum ukončenia procesu: 05.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia: 23.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.07.2021
Ukončenie štádia: 28.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.07.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021