LPEU/2021/456 COM(2021)557 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 a smernica Európskeho parlamentu a Rad...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)557
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba bezodkladného prijatia riadneho predbežného stanoviska vzhľadom na už prebiehajúce rokovania k návrhu v príslušnej pracovnej skupine Rady EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/456
Dátum začiatku MPK: 12.11.2021
Dátum konca MPK: 19.11.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.07.2021
Ukončenie štádia: 10.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.09.2021
Ukončenie štádia: 10.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.09.2021
Ukončenie štádia: 12.11.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.11.2021
Ukončenie štádia: 20.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.11.2021
Ukončenie štádia: 09.12.2021