LPEU/2021/385 COM(2021)327 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 609/2014 s cieľom zvýšiť predvídateľnosť pre členské štáty a objasniť postupy riešenia sporov pri sprístupňovaní tradičných vlastných zdrojov...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)327
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/385
Dátum začiatku MPK: 13.09.2021
Dátum konca MPK: 27.09.2021
Dátum ukončenia procesu: 28.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.06.2021
Ukončenie štádia: 29.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.06.2021
Ukončenie štádia: 29.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.06.2021
Ukončenie štádia: 13.09.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.09.2021
Ukončenie štádia: 28.09.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.09.2021
Ukončenie štádia: 28.09.2021