LPEU/2021/27 COM(2021)21 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2014/41/EÚ, pokiaľ ide o jej zosúladenie s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)21
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: ÚOOÚ SR je dozorným orgánom, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Podľa recitálu č. 117 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zásadným prvkom ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov nezávislosť dozorných orgánov. V rámci SR je podľa § 80 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov určený ako dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ SR). Vzhľadom na tieto ustanovenia, ÚOOÚ nemôže byť spolugestorom, pretože by bola narušená jeho nezávislosť pri výkone kontrolných a dozorných činností nad spracúvaním osobných údajov, ktoré sú povolené aj na základe tohto právneho aktu. Ak by napriek uvedenému, bolo spolugestorstvo ÚOOÚ SR ponechané, vznikol by tak precedens a ÚOOÚ SR by musel byť gestorom každého právneho aktu, ktorý povoľuje, upravuje alebo mení spracúvanie osobných údajov v rôznych právnych aktoch.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/27

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.01.2021
Ukončenie štádia: 20.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.01.2021
Ukončenie štádia: 22.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.01.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)