LPEU/2021/210 COM(2021)178 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa ma prijať v mene Európskej únie na 13. zasadnutí Výboru znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) na účely prijatia zmien UTP o rušňoch a osobných železničných koľajových vozidlách, UTP o železničných koľajových vozidlách – nákladných vozňoch, UTP o prístupnosti železničného systému pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, prijatia predpisu UTP, ktorý sa vzťahuje na zostavu vlaku a kontroly kompatibility s traťou, a predpisu UTP, ktorý sa vzťahuje na subsystém „infraštruktúra“, aktualizácie odkazov na technické dokumenty TAF TSI, uvedených v dodatku I k UTP TAF, a revízie ATMF s ohľadom na subjekty zodpovedné za údržbu (ECM)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)178
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/210
Dátum ukončenia procesu: 27.04.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.04.2021
Ukončenie štádia: 15.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.04.2021
Ukončenie štádia: 16.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 27.04.2021