LPEU/2021/120 COM(2021)91 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní delegovanej právomoci udelenej Komisii podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)91
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/120

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.03.2021
Ukončenie štádia: 01.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.03.2021
Ukončenie štádia: 04.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)