LPEU/2020/699 COM(2020)715 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní a správe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúcej sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)715
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/699

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.11.2020
Ukončenie štádia: 16.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)