LPEU/2020/677 COM(2020)695 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii prijatej Radou v prvom čítaní k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“), a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach Toto oznámenie sa týka COM(2018) 378 final – 2018/0203(COD) a COM(2018) 379 final – 2018/0204(COD)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)695
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/677

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia: 06.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia: 10.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)