LPEU/2020/63 *COM(2020)83 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)83
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 je previazaný s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, ktoré predstavuje právny predpis tzv. Starého prístupu, podľa ktorého sa na pneumatiky neuplatňujú špecificky určené požiadavky na ekodizajn podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov, ale používa sa tzv. typové schválenie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009. Nakoľko ÚNMS SR podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemá v kompetencii dohľad nad trhom v rámci právnych predpisov tzv. Starého prístupu, ÚNMS SR nie je známy dôvod, pre ktorý by mal byť určený ako spolugestor pri Oznámení Komisie Európskemu Parlamentu podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre. Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame o vypustenie ÚNMS SR zo spolugestorstva k LPEU/2020/63.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/63

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.03.2020
Ukončenie štádia: 04.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.03.2020
Ukončenie štádia: 05.03.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia: 05.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia: 05.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia: 06.03.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.03.2020
Ukončenie štádia: 06.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.03.2020
Ukončenie štádia: 09.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)