LPEU/2020/597 COM(2020)587 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)587
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/597

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)