LPEU/2020/592 COM(2020)610 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riadení azylu a migrácie a o zmene smernice Rady 2003/109/ES a navrhovaného nariadenia (EÚ) XXX/XXX [Fond pre azyl a migráciu]

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)610
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/592
Dátum začiatku MPK: 22.02.2021
Dátum konca MPK: 26.02.2021
Dátum ukončenia procesu: 22.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 03.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.02.2021
Ukončenie štádia: 27.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.02.2021
Ukončenie štádia: 05.03.2021