LPEU/2020/557 COM(2020)562 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030. Investícia do klimaticky neutrálnej budúcnosti v prospech našich občanov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)562
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/557
Dátum začiatku MPK: 06.11.2020
Dátum konca MPK: 20.11.2020
Dátum ukončenia procesu: 04.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 17.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 06.11.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia: 21.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.11.2020
Ukončenie štádia: 30.11.2020