LPEU/2020/547 COM(2020)568 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych k...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)568
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spolugestor: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Povinnosť vypracovať predbežné stanovisko do 4 týždňov od jeho zverejnenia na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stave koordinácie realizácie politík EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/547
Dátum začiatku MPK: 17.10.2020
Dátum konca MPK: 22.10.2020
Dátum ukončenia procesu: 13.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 16.10.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.10.2020
Ukončenie štádia: 23.10.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020