LPEU/2020/523 COM(2020)436 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2020/123, pokiaľ ide o...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)436
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/523

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia: 01.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.09.2020
Ukončenie štádia: 03.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)