LPEU/2020/522 COM(2020)433 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii siete TEN-T v rokoch 2016 a 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)433
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/522

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.08.2020
Ukončenie štádia: 26.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.08.2020
Ukončenie štádia: 28.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)