LPEU/2020/474 COM(2020)383 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu, zmenenej smernicou Rady (EÚ) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)383
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/474

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.08.2020
Ukončenie štádia: 19.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.08.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)