LPEU/2019/42 COM(2019)53 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)53
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba plnenia lehôt vyplývajúcich zo Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, schváleného uznesením vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/42
Dátum začiatku MPK: 12.02.2019
Dátum konca MPK: 18.02.2019
Dátum ukončenia procesu: 21.02.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 12.02.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 20.02.2019