LPEU/2019/350 *COM(2019)270 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o ustanoveniach smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktoré sa týkajú online rezervácií na rôznych miestach predaja

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)270
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: Gestorom smernice EP a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS je Ministerstvo hospodárstva SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 73 z 24.02.2016.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/350

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia: 24.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia: 01.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)