LPEU/2019/213 COM(2019)210 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)210
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: Predmetný návrh Nariadenia Rady nie je v gescii MFSR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/213
Dátum ukončenia procesu: 21.05.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.05.2019
Ukončenie štádia: 06.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.05.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 16.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019