LPEU/2018/256 COM(2018)891 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstv...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)891
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
SIS (Slovenská informačná služba)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/256
Dátum ukončenia procesu: 14.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia: 02.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.01.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2019