LP/2024/79 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 154)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-3867/2024-480/4149
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šimkovičová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/79
Dátum začiatku MPK: 01.03.2024
Dátum konca MPK: 11.03.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.02.2024
Ukončenie štádia: 01.03.2024
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.03.2024
Ukončenie štádia: 11.03.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)