LP/2024/23 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S-MSSR-008534/2023
Podnet: úloha C.4 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 643 z 29. novembra 2023
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Susko, Boris
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Úloha C.4 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 643 z 29. novembra 2023 pripraviť návrh novelizácie Štatútu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a predložiť ho na rokovanie vlády Slovenskej republiky do 31. januára 2024.
Posledná zmena: 30.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/23
Dátum začiatku MPK: 19.01.2024
Dátum konca MPK: 29.01.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.01.2024
Ukončenie štádia: 19.01.2024
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.01.2024
Ukončenie štádia: 29.01.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)