LP/2024/184 Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. ..... z ............. 2024, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 206268/2024-2062-145828
Podnet: § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časová tieseň v dôsledku blížiaceho sa konca transpozičnej lehoty.
Posledná zmena: 17.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/184
Dátum začiatku MPK: 23.04.2024
Dátum konca MPK: 07.05.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.04.2024
Ukončenie štádia: 23.04.2024
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.04.2024
Ukončenie štádia: 07.05.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.05.2024
Ukončenie štádia: 17.05.2024
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)