LP/2023/578 Stratégia rezortného vzdelávania na roky 2024 - 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 26388/2023-M_OPVA
Podnet: Materiál je výstupom Národného projektu Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu II
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gaborčáková, Soňa, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/578
Dátum začiatku MPK: 27.09.2023
Dátum konca MPK: 12.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.09.2023
Ukončenie štádia: 27.09.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.09.2023
Ukončenie štádia: 12.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.10.2023
Ukončenie štádia: 30.10.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 15.11.2023
Ukončenie štádia: 01.12.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)