LP/2023/499 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30
Legislatívna oblasť: Rodinné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 22132/2023-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gaborčáková, Soňa, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/499
Dátum začiatku MPK: 22.08.2023
Dátum konca MPK: 13.09.2023
Novelizované predpisy: 103/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia: 22.08.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.08.2023
Ukončenie štádia: 13.09.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia: 05.10.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.10.2023
Ukončenie štádia: 24.10.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)