LP/2023/473 Program starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2024 - 2053

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 8987/2023-6.1
Podnet: § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 22. júna 2022 vo veci C-661/20 Komisia/Slovensko
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Chrenko, Milan, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/473
Dátum začiatku MPK: 01.08.2023
Dátum konca MPK: 14.08.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.08.2023
Ukončenie štádia: 01.08.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.08.2023
Ukončenie štádia: 14.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)