LP/2023/378 Návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 39811/2023-2063-273194
Podnet: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dovhun, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/378
Dátum začiatku MPK: 20.06.2023
Dátum konca MPK: 03.07.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.06.2023
Ukončenie štádia: 20.06.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2023
Ukončenie štádia: 03.07.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)