LP/2023/15 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: Z002262-2023
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe prijatia zákona č. 392/2002 Z. z., ktorou sa novelizoval zákon č. 580/2004 Z. z. došlo s účinnosťou od 1. decembra 2022 k zmene v parametroch, ktoré majú byť použité v procese prerozdelenia pre rok 2023. Na základe tejto zmeny ihneď po nadobudnutí účinnosti vyššie uvedenej novely predložili zdravotné poisťovne dáta tak, ako im to určovala novela a MZ SR na základe týchto dát určilo nové nákladové skupiny, ktoré vstupujú do procesu prerozdelenia. Nákladové skupiny majú byť podľa prijatej novely použité už v procese mesačného prerozdelenia, ktoré sa má vykonávať za jednotlivé mesiace roku 2023. Z tohto dôvodu je dôvodné použitie skrátenej formy MPK, nakoľko ak by nedošlo k vydaniu normy, upravujúcej nákladové skupiny, nebolo by možné vykonať prerozdelenie prostriedkov (ročný objem prerozdeľovaných verejných zdrojov je cca 5,5 mld. eur) a z tohto titulu by hrozili značné hospodárske škody.
Posledná zmena: 01.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/15
Dátum začiatku MPK: 13.01.2023
Dátum konca MPK: 23.01.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.01.2023
Ukončenie štádia: 13.01.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.01.2023
Ukončenie štádia: 23.01.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)