LP/2023/133 Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 13478/2023/AB
Podnet: Štatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva
schválený uznesením vlády č. 543/2005 z 13. júla 2005
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zjednodušený postup v rámci pripomienkového konania v súlade s čl. 10 ods. 7 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 16.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/133
Dátum začiatku MPK: 07.03.2023
Dátum konca MPK: 13.03.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.03.2023
Ukončenie štádia: 07.03.2023
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.03.2023
Ukončenie štádia: 13.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)