LP/2023/102 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí, výkonu kontroly a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 5353/2023-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu naliehavosti v termíne a potreby implementovania právne záväzných aktov Európskej únie a Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky, a z toho vyplývajúcej hroziacej značnej hospodárskej škody spočívajúcej v riziku, že neprijatím tohto návrhu nariadenia vlády by bolo znemožnené vyplácanie finančných prostriedkov z príslušných fondov Európskej únie a súvisiace podávanie žiadostí a ich administrácia.
Posledná zmena: 11.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/102
Dátum začiatku MPK: 27.02.2023
Dátum konca MPK: 07.03.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.02.2023
Ukončenie štádia: 27.02.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.02.2023
Ukončenie štádia: 07.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.03.2023
Ukončenie štádia: 11.05.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia: 11.05.2023
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia: 11.05.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)