LP/2022/864 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ....2022 č. MF/019205/2022-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej z
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/019205/2022-721
Podnet: v nadväznosti na § 17 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani zpríjmov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/864
Dátum začiatku MPK: 22.12.2022
Dátum konca MPK: 13.01.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.12.2022
Ukončenie štádia: 22.12.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2022
Ukončenie štádia: 13.01.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)