LP/2022/463 Návrh na uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10190/2022-1.8
Podnet: Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Ďalší predkladatelia: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom pre skrátené medzirezortné pripomienkové konanie je potreba včasného splnenia míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb je integrálnou súčasťou Reformy 3: Nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, Komponentu 2 Plánu obnovy a odolnosti SR. Míľnik spojený s touto reformou je dosiahnuteľný len po prijatí všetkých jeho častí – pilierov – tak, ako sú definované v textovej aj tabuľkovej časti prílohy Vykonávacieho rozhodnutia Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska 10156/21 (CID). Splnenie daného míľnika je súčasťou druhej žiadosti o platbu, ktorá bude podaná Európskej komisii predpokladane najneskôr v októbri 2022. V čase zaslania žiadosti o platbu je nutné, aby boli všetky piliere reformy dostatočne splnené, čo znamená, že povinnosť aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania v zmysle textácie Vykonávacieho rozhodnutia rady musí byť zavedená (účinná a platná). Taktiež platí, že doklady preukazujúce plnenie míľnikov a cieľov sú predmetom vládneho auditu a vyžiadaných konzultácií so zástupcami Európskej komisie (v rámci vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania), ktorý musí byť realizovaný ešte pred zaslaním samotnej žiadosti o platbu. Znenie materiálu, t. j. forma prijatia uznesenia bolo konzultované aj s Európskou komisiou. Neschválenie materiálu alebo jeho oneskorené schválenie v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia rady ohrozuje oprávnenie Slovenskej republiky podať predmetnú žiadosť o platbu, a teda získať platbu vo výške 814 mil. EUR
Posledná zmena: 30.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/463
Dátum začiatku MPK: 05.08.2022
Dátum konca MPK: 11.08.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.08.2022
Ukončenie štádia: 04.08.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 11.08.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)