LP/2022/445 Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2022/18073:2-D1230
Podnet: § 9 písm. e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/445
Dátum začiatku MPK: 09.08.2022
Dátum konca MPK: 22.08.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.07.2022
Ukončenie štádia: 09.08.2022
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.08.2022
Ukončenie štádia: 22.08.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)