LP/2022/423 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K vlastnému materiálu.
Dátum vytvorenia: 05.08.2022
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V čl. I body 34., 57. a 75. žiadame doplniť a upraviť podľa odôvodnenia tak, aby sa na právne vzťahy upravené týmto návrhom zákona vzťahoval zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: V predmetnom návrhu zákona predkladateľ upravuje a umožňuje komunikovať aj cez informačný systém pre voľbu poštou (§ 11b, § 59, § 107a a § 207 návrhu zákona), prostredníctvom ktorého môžu voliči za určitých podmienok elektronicky požiadať o voľbu poštou vo voľbách alebo v referende.

MIRRI SR je ústredným orgánom štátnej správy pre centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti a ako orgán vedenia podľa § 7 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zodpovedný a povinný zabezpečovať riadny a efektívny výkon riadenia v správe informačných technológií verejnej správy podľa zákona a dosiahnutie cieľov informatizácie a rozvoja informačných technológií verejnej správy, ktoré vyplývajú z národnej koncepcie a ďalších koncepčných a strategických dokumentov s celoštátnou pôsobnosťou.

MIRRI SR ako gestor zákona o e-Governmente je kompetentný sa vyjadriť k elektronickej komunikácii, predovšetkým k informačnému systému verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, ktorým je ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).
Je dôležité poukázať na to, že ÚPVS zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. 

V nadväznosti na vyššie vymedzenú komunikáciu prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou je nevyhnutné zdôrazniť, že orgány verejnej moci sú podľa zákona o e-Governmente povinné umožniť využívanie elektronickej služby verejnej správy prostredníctvom ústredného portálu, a to bez ohľadu na to, či takúto službu elektronicky poskytujú aj prostredníctvom špecializovaného portálu (§ 6 ods. 3 písm. c) zákona o e-Governmente)). Uvedenou povinnosťou sa sleduje práve cieľ, podľa ktorého publikovanie služieb e-Governmentu cez jeden národný prístupový bod ÚPVS platí pre všetky služby, nielen služby výkonu verejnej moci.

Zákon o e-Governmente v § 2 ods. 5 ustanovuje: „Tento zákon sa použije aj na právne vzťahy, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.“ 

S ohľadom na centrálny prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy, ako aj dosiahnutie cieľov informatizácie a rozvoja informačných technológií verejnej správy, nevidíme dôvody, pre ktoré by sa elektronická komunikácia vo vzťahu k podávaniu žiadostí voličov nemala umožniť aj prostredníctvom ÚPVS s použitím príslušných ustanovení zákona o e-Governmente analogicky.  
Predmetnú aplikáciu zákon o e-Governmente priamo umožňuje v citovanom ustanovení § 2 ods. 5 aj na právne vzťahy, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.

V spojitosti s elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente ďalej vo vzťahu k návrhu overenia totožnosti voliča v informačnom systéme pre voľbu poštou uvedením rodného číslo a čísla občianskeho preukazu alebo číslo cestovného dokladu (§ 59, § 107a a § 207 návrhu zákona) poukazujeme na „inštitúty“, akými sú autentifikácia a autorizácia upravené v zákone o e-Governmnete. 
Autentifikáciou sa rozumie preukazovanie identity identifikovaného objektu, spravidla prostredníctvom autentifikátora (§ 3 písm. p) zákona o e-Governmente, pričom zákon o e-Governmente súčasne vymedzuje viaceré autentifikátory, ktoré je na účely autentifikácie možné použiť (§ 21 ods. 1 zákona o e-Governmente). 

Zároveň pod autorizáciou úkonu rozumieme vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu. 
Zákon o e-Governmente vymedzuje viaceré autorizačné prostriedky, ktoré je na autorizáciu pri elektronickej komunikácii možné použiť (§ 23 ods. 1 zákona o e-Governmente).

Zákon o e-Governmente už dnes upravuje fungujúce a spoľahlivé inštitúty pri elektronickej komunikácii, ktoré by mali byť z pohľadu informačnej bezpečnosti využité.