LP/2022/265 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S17534-2022-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zavedenie dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva je novelou zákona o sociálnom poistení účinné 1. júna 2022. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje zosúladiť dátum účinnosti návrhu opatrenia s dátumom účinnosti ePN na 1. júna 2022 a navrhuje sa medzirezortné pripomienkové konanie formou skráteného procesu z dôvodu naliehavosti v čase.
Posledná zmena: 24.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/265
Dátum začiatku MPK: 13.05.2022
Dátum konca MPK: 23.05.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.05.2022
Ukončenie štádia: 13.05.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.05.2022
Ukončenie štádia: 23.05.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia: 24.05.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)