LP/2022/261 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Kataster nehnuteľností
Nehnuteľnosti
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: LPO/2022/001434-8
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: ÚGKKSR ÚVSR (Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Mrva, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/261
Dátum začiatku MPK: 14.06.2022
Dátum konca MPK: 04.07.2022
Novelizované predpisy: 202/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

162/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.05.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022
Vlastník aktivity: ÚGKKSR ÚVSR (Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia: 04.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.07.2022
Ukončenie štádia: 27.10.2022
Vlastník aktivity: ÚGKKSR ÚVSR (Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 07.02.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚGKKSR ÚVSR (Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)