LP/2021/786 Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.01.2022
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
36. Záver a úvahy k návrhu aktu de lege ferenda - O:
Záverom konštatujeme, že z celého textu návrhu Dohody ani ďalších pripojených podkladov ideovo nevyplýva, akým spôsobom má predmetná spolupráca prispieť k rozvoju obranných spôsobilostí, obranného plánovania a vojenského výcviku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Predložený návrh bilaterálnej Dohody nepojednáva o žiadnych spoločných koordináciách, vzdelávaniach, školeniach, prípadne vojenských cvičeniach, výcvikoch. Tak isto v nej nie je zdôraznený záväzok zmluvných strán na spoločnú obranu v prípade potreby nad rámec zmluvy NATO  SOFA (jej protokolu a jej nadväzných dohôd), čo sa javí ako zásadný nepomer k benefitom druhej zmluvnej strany.
Cez prizmu ústavne definovaného postavenia prokuratúry Slovenskej republiky a ochrany chránených práv a národných záujmov Slovenskej republiky, si generálna prokuratúra dovoľuje vyjadriť právny názor, že návrh Dohody sa týka nepochybne dôležitých otázok, ktoré patria do oblasti verejného záujmu, ku ktorým v slovenskej spoločnosti za ostatné obdobie neprebehla v dostatočnej miere a rozsahu ani odborná, ani verejná (relevantná) diskusia, či už v rámci širokej odbornej verejnosti a/alebo rôznych subjektov, ktorých sa Dohoda svojimi ustanoveniami priamo týka alebo môže týkať.
Demokratický typ politického zriadenia, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala, pramení okrem iného z dvoch princípov, ktorými sú princíp uznania slobody a rovnosti občanov a princíp podriadenia sa menšiny väčšine, a to v rámci transparentnosti a otvorenosti verejnej správy pre občanov.
Napokon, aj moderná teória práva a rovnako aj teória štátneho (ústavného) práva vychádza z toho, že štátna moc je mocou verejnou. Vychádza tiež z toho, že táto verejná moc patrí občanom štátu, ktorí vládnu prostredníctvom svojich volených zástupcov a že verejnú moc vykonávajú tak štátne orgány, ako aj orgány územnej a záujmovej samosprávy, či iné orgány, na ktoré štát preniesol oprávnenie rozhodovať o právach (právom chránených záujmoch) a povinnostiach iných osôb a tieto ich rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné.
Vzhľadom na demokratické usporiadanie Slovenskej republiky a to, že sa umožňuje dospelým občanom podieľať na chode štátu, čo zahŕňa aj informovanosť občanov, nie je zrejmé, či verejnosť/občania Slovenskej republiky boli v dostatočnom rozsahu a kvalite oboznámení so všetkými vyššie uvedenými aspektmi návrhu Dohody. Osobitne v tých aspektoch, kde sa zasahuje alebo potenciálne môže zasiahnuť do ich ústavných práv a či zároveň verejnosť/fyzické a právnické osoby a iné subjekty, boli/sú dostatočne uzrozumení s tým, k čomu by ich nimi volení zástupcovia, v zmysle jednotlivých častí dohody, jej prípadným schválením na obdobie minimálne 10 rokov (respektíve 11 rokov, vzhľadom na ročnú výpovednú lehotu), nevypovedateľne a právne záväzne zaviazali.
Niet pochýb, že ustanoveniami návrhu bilaterálnej Dohody, ktoré nie sú partnersky obojstranne vyvážené pre obe zmluvné strany a absentuje aj akýkoľvek prvok reciprocity, sa navrhuje potencionálne zasiahnuť do zvrchovaných oprávnení Slovenskej republiky, ako aj do práv a záujmov fyzických a právnických osôb Slovenskej republiky na obdobie najmenej 10 rokov (respektíve 11 rokov, vzhľadom na ročnú výpovednú lehotu).
Vzhľadom na uvedené, na absentujúci názor z diskusií odbornej ale aj širokej laickej verejnosti a toho, že historicky ide o „opakujúcu sa tému“, ako aj toho, že predmetná Dohoda sa týka dôležitých otázok verejného záujmu a volení zástupcovia občanov Slovenskej republiky by mali v rámci demokratických princípov reflektovať na názor a vôľu svojich (dostatočne informovaných) voličov - občanov Slovenskej republiky, prokuratúra Slovenskej republiky si dovoľuje zopakovať a vyjadriť právny názor, že návrh Dohody v predloženom znení má prvky, ktoré majú potenciál ohroziť zvrchovanosť Slovenskej republiky, ako aj ohroziť práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb na území a v jurisdikcii Slovenskej republiky a sú potenciálne v rozpore s Ústavou SR.
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti a dopad návrhu bilaterálnej Dohody (zmluvy) na dôležité otázky verejného záujmu celej spoločnosti, na zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu, bolo by žiadúce, aby vláda Slovenskej republiky alebo prezidentka Slovenskej republiky, po skončení medzirezortného pripomienkového konania, využili svoje ústavné oprávnenia podľa čl. 125a ods. 2 Ústavy SR a podrobili návrh bilaterálnej Dohody ústavnému prieskumu.