LP/2021/696 Návrh na ratifikáciu Dodatkového protokolu k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúceho sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 14184/2021/82
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/696
Dátum začiatku MPK: 19.11.2021
Dátum konca MPK: 09.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.11.2021
Ukončenie štádia: 09.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)