LP/2021/618 Informácia o priebehu a výsledkoch 65. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 7425/2021 (spis č. ÚJD SR 3320-2021)
Podnet: uznesenie vlády SR č. 525/2021 zo dňa 16. septembra 2021
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/618

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.10.2021
Ukončenie štádia: 28.10.2021
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 28.10.2021
Ukončenie štádia: 10.11.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)