LP/2021/4 Akčný plán na roky 2021-2022 Národného transplantačného programu na roky 2014-2018, s výhľadom do roku 2022 podľa 6 základných pilierov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: S18662-2020-OZS
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 547/2015 úloha B.3.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu núdzového stavu
Posledná zmena: 18.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/4
Dátum začiatku MPK: 11.01.2021
Dátum konca MPK: 15.01.2021
Dátum ukončenia procesu: 18.01.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.01.2021
Ukončenie štádia: 11.01.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.01.2021
Ukončenie štádia: 15.01.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.01.2021
Ukončenie štádia: 18.01.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.01.2021
Ukončenie štádia: 18.01.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.01.2021
Ukončenie štádia: 18.01.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)