LP/2021/394 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Moniky Péter, Jany Žitňanskej a Mareka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 569)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Moniky Péter, Jany Žitňanskej a Mareka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 569)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K uzneseniu vlády SR V návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme bod A. 1 preformulovať, a to nasledovne: „s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Moniky Péter, Jany Žitňanskej a Mareka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 569);“. Odôvodnenie: Ide o formálno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2021 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) článku I Navrhujeme doplniť prechodné ustanovenie, ktoré by umožňovalo Sociálnej poisťovni v týchto konaniach rozhodnúť v lehote najneskôr do 90 dní od začatia konania, nakoľko v súčasnosti nie je možné odhadnúť, koľko osôb požiada o priznanie invalidného dôchodku alebo o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu, že očakáva od zmeny právnej úpravy možné zvýšenie dôchodku, a to práve v období, kedy Sociálna poisťovňa bude plniť povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, ktoré sú v súčasnosti v legislatívnom procese a tiež aj z každoročnej valorizácie dôchodkových dávok, výplaty 13. dôchodku a zvýšenia starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za ďalšie obdobie dôchodkového poistenia. Doplnenie prechodného ustanovenia s osobitnou lehotou by samozrejme neznamenalo, že Sociálna poisťovňa by v takýchto konaniach rozhodovala vždy až tesne pred uplynutím lehoty. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.8.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V súvislosti s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Moniky Péter, Jany Žitňanskej a Mareka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 569), si Vám dovoľujeme oznámiť, že Ministerstvo vnútra SR si k nemu neuplatňuje žiadne pripomienky a stotožňuje sa so stanoviskom ministerstva zdravotníctva uvedenom v predkladacej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2021 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 1: Vzhľadom na zákon č. 283/2021 Z. z. (účinnosť 5. 8. 2021), ktorý doplnil za § 293fo ďalšie prechodné ustanovenie, a to § 293fob, má mať navrhované prechodné ustanovenie s účinnosťou 1.11.2021 správne označenie § 293foc a v úvodnej vete „§ 293fo“ má byť správne označený ako „§ 293fob“ a „§ 293fp“ ako „§ 293foc“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2021 Detail